Založit webové stránky nebo eShop

Burza Šlapanice

O nás

 

   Klub rodičů a přátel ZŠ Šlapanice

 

vznikl na konci roku 2009 jako volné sdružení rodičů usilující o prohloubení vztahů mezi rodiči navzájem i mezi rodiči a školou. Školu chápeme v tomto případě jako komunitu učitelů, vedení školy a nepedagogických pracovníků. Zázemí nám poskytlo OS Sluníčko Šlapanice. Jsme tedy jeho součástí od roku 2010. Zatím se nám nepodařilo plně realizovat naše představy o formě a fungování našeho sdružení.

   Jedna z věcí, která byla původně naším cílem, bylo vytvořit sdružení rodičů ze všech tříd základní školy, mimo jiné získat nějaké finanční prostředky a ty potom použít pro potřeby dětí navštěvující ZŠ Šlapanice. Připojilo se ale minimum rodičů, i když naši školu navštěvuje okolo 550 dětí. Klub rodičů po dvou letech působení čítá deset členů, kteří se scházejí každé první úterý v měsíci v klubovně Sluníčka (Nádražní 7) ve 20.00 hod..

   Finanční prostředky se snažíme získat jinou cestou a to pořádáním burzy na základní škole a z výtěžku hradíme naše výdaje. (internetové stránky, knihy do naší knihovničky, spolufinancovali jsme tiskárnu pro potřeby OS Sluníčko, nákup kancelářských potřeb atp.)

   Příprava a realizace jarní a podzimní burzy je pro deset členů časově i organizačně náročná, proto nám příležitostně pomáhají někteří další rodiče. Významnou výdajovou položkou pro nás byl finanční dar 5.000,- Kč jednotlivým třídám ZŠ jako vklad pro nákup materiálu k výrobě předmětů prodávaných na školním jarmarku. Ten ve škole proběhl v listopadu 2011 a u jeho zrodu stál se svou iniciativou právě Klub rodičů a přátel ZŠ Šlapanice. Myšlenka uspořádat jarmark výrobků žáků z jednotlivých tříd se setkala s velkým nadšením ze strany dětí, pedagogů i rodičů. Jarmark realizovala škola a koordinátorkou byla paní učitelka Zora Dufková, která se občas účastní schůzek našeho klubu. Klub rodičů se podílel na propagaci jarmarku např. článkem ve Šlapanickém Zpravodaji.

   V klubovně jsme založili knihovničku, kde si mají rodiče možnost vypůjčit knihy týkající se převážně výchovy, vztahů mezi rodiči a školou, rodinných vztahů a zdraví. Knihovničku chceme dále rozšiřovat.

   V roce 2010 jsme navázali spolupráci se školní psycholožkou, která pro rodiče připravila přednášku „Práce školního psychologa“. Nová školní psycholožka pro náš web připravila článek o školní zralosti. Naleznete ho v sekci Okénko školní psycholožky.

   Jsme partnery projektu na ozelenění skateparku ve Šlapnicích v oblasti školního hřiště. O tento grant žádá sdružení OS Čisté ŠlapaniceNadaci Partnerství. Dalšími partnery jsou Město Šlapanice, Kalamář a ZŠ Šlapanice.

   Na našich stránkách pak mají rodiče možnost dozvědět se nejen aktuální informace o naší činnosti, ale také novinky z oblasti vzdělávání prostřednictvím pravidelných zpravodajů obecně prospěšné společnosti EDUin a Rodiče vítáni. Rodiče se zde seznámí s možnostmi prevence sociálně patologických jevů a s knihami s touto tematikou. Dále představujeme nové předměty a průřezová témata vyučovaná na školách. Upozorňujeme na zajímavé odkazy a současně mají rodiče možnost zhlédnout fotografie z našich akcí. Odkaz na naše stránky najdete dnes i na stránkách školy www.zsslapanice.cz.

 

   Naším vzorem jsou komunitní školy. Na stránkách MŠMT se můžeme dočíst - Komunitní škola je také sada záměrně vytvářených partnerství, poskytujících podporu a příležitosti, které jsou důležité pro studenty, rodiny a okolní komunitu. Všechny tyto školy, ať už konají akce na podporu čtenářské gramotnosti, pořádají setkání s rodiči či zvláštní den otevřených dveří, usilují o to, aby se staly místem setkávání, poznávání, výměny zkušeností a zážitků napříč věkovými i sociálními skupinami.

 

 

 

 

TOPlist